Watch Liam Gallagher’s set at Glastonbury (UK only)

Click here to watch Liam Gallagher’s set at the Glastonbury Festival yesterday.